PERUNTUKAN TAMBAHAN MENGENAI BORANG-BORANG
JADUAL KESEPULUH ( Seksyen 436 Kanun Tanah Negara Akta 56 Tahun 1965)

Orang ramai adalah diingatkan agar mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan bagi borang-borang yang ingin dicetak sendiri seperti berikut:-
1. Borang-borang hendaklah dicetak atau ditaip diatas kertas putih biasa yang kuat dan tahan lama dan cukup licin untuk menghalang kabur dakwat, dan hendaklah berukur lebar emapat ratus dua puluh milimeter dan panjang dua ratus sembilan puluh milimeter.
2. Suatu borang boleh dicetak atau ditaip lebih dari sekeping kertas jika panjangnya mengkehendaki sedemikian.
3. Cetakan atau tulisan bertaip di atas satu borang (termasuk tulisan bertaip di atas salinan karbon) hendaklah berwarna hitam.
4. Tulisan manuskrip di atas suatu borang (termasuk suatu tandatangan)hendaklah dibuat dengan dakwat atau biru-hitam.
5. Catatn-catatan yang salah hendaklah dibatalkan dengan sempurna supaya tidak menyebabkan tidak boleh dibaca dan ditandatangani kecil oleh pegawai penyaksi. Tiada pembetulan, pemotongan atau pembatalan sesuatu catatan dalam Borang boleh dibuat dengan memadam apa-apa perkataan atau angka ataupun menyebabkannya tidak boleh dibaca.
Orang ramai juga diingatkan, pentadbiran ini mempunyai hak menolak penerimaan / pendaftaran permohonan sekiranya borang-borang yang dicetak sendiri dan dikemukan tersebut tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Pihak pentadbiran tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kehilangan.