Top Header Selama Content en

p

Tel:05 839 4963 Fax: 05 839 4044

e
HOME

SELAMA DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Selama Content en

Breadcrumb

Pentadbiran Tanah en

LAND ADMINISTRATIVE


UNIT HASIL

 1. Menyelaras,memungut hasil dengan cara lebih berkesan
 2. Melincinkan perjalanan sistem pembayaran cukai atau hasil setempat
 3. Menyelaraskan laporan Pungutan Hasil Bulanan.
 4. Mengumpul maklumat berkaitan hasil tanah bagi tujuan pemantauan .
 5. Merangka dasar dan perancang kutipan tahunan hasil tanah

UNIT PENDAFTARAN

 1. Mendaftar hakmilik tanah
 2. Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga
 3. Menerima suratcara urusniaga atau bukan urusniaga
 4. Menyemak dokumen untuk kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan.
 5. Membuat catatatn memorial pendaftaran ke dalam dokumen Hak Milik Daftar Komputer
 6. Menyedia dan mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal
 7. Menyediakan sijil carian rasmi dan carian persendirian bagi tanah milik
 8. Menyemak dan menjilid dokumen hakmilik,surat cara urusniaga dan bukan urusniaga

UNIT PENGUATKUASA DAN TEKNIKAL

 1. Menyiasat dan menyediakan laporan aduan orang ramai
 2. Membuat laporan tanah mengenai permohonan permit pengeluaran bahan batuan,permohonan tanah melalui penswastaan dan pengambilan balik tanah
 3. Menjalankan penguatkuasaan terhadap pengeluar bahan batu tanpa permit
 4. Menyediakan pelan tapak cadangan pembangunan

PEMBANGUNAN TANAH DAN PELUPUSAN

 1. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah.
 2. Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah
 3. Permohonan penyatuan tanah.
 4. Memproses permohonan penukaran jenis pengunaan tanah dan pertanian kepada industri
 5. Permberi milikan tanah di bawah Akta Tanah
 6. Memproses permohonan Pecah Sempadan atau bahagian,Pemberian Milik Semula untuk tujuan membangunkan tanah milik
 7. Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan atau swasta,jabatan yang kurang dari 10 ekar
 8. Permohonan tanah besar-besaran berkelompok
 9. Permohonan untuk Lesen Pendudukan Sementara (LPS)
 10. Permohonan tanah dibawah Dasar Penswastaan
 11. Permohonan pelbagai rayuan melibatkan perlupusan tanah termasuk lanjut bayaran Notis 5A,Pengurangan Premium dan permohonan tanah

floating menu selama content en

 

Footer en