Top Header Pengkalan Hulu Content en

p

Tel: 04 477 8224 / 04 477 0073 Fax: 04 477 8458

e
HOME

PENGKALAN HULU DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Pengkalan Hulu 3rd Level Content en

Pentadbiran Tanah

PENTADBIRAN TANAH


 

       

PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN

1. Merancang pembangunan dan guna Tanah bagi tujuan pertanian,perumahan, perniagaan dan sebagainya selaras dengan perkembangan ekonomi semasa.

2. Menguruskan proses pengurniaan dan pembangunan Tanah serta urusniaga seperti pindahmilik, gadaian, pajakan dan proses bukan urusniaga seperti kaveat, tukar syarat, perizaban dan sebagainya.

3. Mengawal dan merancang hasil melalui cukai tanah, Lesen Tumpangan Sementara, Permit bahan batu, denda, premium, urusniaga dan bukan urusniaga.

4. Melaksanakan peraturan dan penguatkuasaan undang-undang tanah bardasarkan perundangan/peraturan sediada.

5. Menyimpan, menyelenggara dan mengemaskini rekod-rekod hakmilik tanah supaya sentiasa berada dalam keadaan baik, kemas dan selamat.

 floating menu pengkalan hulu content v1 en

 

Footer en