Top Header Manjung Content en

Menu Manjung 3rd Level Content en

Bahagian Pengurusan Tanah manjung content en

LAND MANAGEMENT DIVISION


   Unit Pendaftaran

 • Menguruskan pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga;
 • Menguruskan pendaftaran hakmilik baharu ,pengeluaran hakmilik sambungan, hakmilik gantian dan hakmilik pendua;
 • Memproses penukaran hakmilik sementara kepada hakmilik kekal;
 • Mendapatkan kebenaran YAB Menteri Besar untuk urusan pindahmilik dan gadaian tanah;
 • Memproses permohonan perintah jual; dan
 • Menyelenggara dan mengemaskini rekod-rekod pendaftaran hakmilik.

Unit Hasil

 • Menguruskan kutipan cukai tanah semasa, tunggakan cukai tanah dan bayaran premium tanah dan pelbagai hasil;
 • Menyediakan penyata dan akaun kutipan;
 • Penguatkuasaan ke atas kegagalan membayar hasil; dan
 • Menyelenggara dan mengemaskini rekod-rekod kutipan hasil.

Unit Penguatkuasaan dan Teknikal

 • Memproses permohonan tanah kerajaan untuk mendapatkan hakmilik;
 • Menyediakan carta permohonan tanah;
 • Menyediakan perkhidmatan penjualan pelan;
 • Menyelia rekod-rekod pemilikan fahrasat lot Pejabat Tanah;
 • Menyelenggara rekod-rekod dan data berkaitan setinggan, langgar syarat tanah dan pencerobohan Tanah Kerajaan; dan
 • Menyediakan permohonan ukur dan surihan penempatan.

Unit Pembangunan Tanah dan Pelupusan

 • Memproses permohonan tanah Kerajaan dalam urusan pemberimilikan kepada individu / syarikat, agensi Kerajaan dan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan;
 • Memproses permohonan pembangunan tanah bagi hakmilik individu / syarikat dan urusan serah balik dan berimilik semula bagi tujuan pemajuan
 • Memproses permohonan pengambilan tanah, sementara, dan permit ruang udara; lesen pendudukan
 • Memproses permohonan melanjutkan tempoh pajakan hakmilik bagi hakmilik;
 • Memproses permohonan perizaban tanah bagi tanah Kerajaan; dan
 • Memproses permohonan tukar syarat nyata, pecah bahagian, pecah sempadan, dan penyatuan tanah.


floating menu manjung content v1 en

 

Footer en