Top Header Kuala Kangsar Content en

p

Tel: 05 776 1055
Fax: 05 776 4441

e
HOME

OFFICIAL PORTAL OF

KUALA KANGSAR DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kuala Kangsar 3rd Level Content en

Breadcrumb

Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) en

ICT SAFETY OFFICER (ICTSO)


 

 

ICT Safety Officer Information (ICTSO)

Name

:

Puan Manimala a/p Nadarajan

Position

:

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Agency Name

:

Pejabat Daerah & Tanah Kuala Kangsar

Agency Address

:

Pejabat Daerah & Tanah Kuala Kangsar

   

33000 Kuala Kangsar,Perak Darul Ridzuan.

Telephone

:

05-7761055

Fax

:

05-7764441

 

The ICTSO's roles and responsibilities are as follows:

 1. Menguruskan keseluruhan program - program keselamatn ICT PDTKK.

 2. Menguatkuasakan keseluruhan keselamatan ICT PDKK

 3. Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT PDTKK kepada semua pengguna.

 4. Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselmatan ICT PDTKK

 5. Menjalankan pengurusan risiko.

 6. Menjalankan audit, mengkaji semula , merumus tindak balas pengurusan agensi berdasarkan hasil penemuaan dan menyediakan laporan mengenainya.

 7. Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat seta menyediakan langkah - langkah perlindungan yang bersesuaian .

 8. Melaporkan insiden keselamatan ICT Kepada Pasukan Tindakbalas Insiden Keselamatan ICT (GCERT), MAMPU dan memaklumkannya kepada CIO.

 9. Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenalpasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan perakukan langkah -langkah baikpulih dengan segera.

 10. Memperakui proses pengambilan tindakan tatatertib keatas pengguna yang melanggar Dasar Keselamtan ICT PDTKK dan ;

 11. Menyediakan dan melaksanakan program - program kesedaran mengenai keselamatan ICT.

floating menu kuala kangsar content v1 en

 

Footer en