Top Header Kampar Content en

p

Tel: 05 465 1963
Fax: 05 466 4307

e
HOME

KAMPAR DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Kampar 3rd Level Content en

Breadcrumb

splask about us content

perutusan pengarah kampar content en

DISTRICT OFFICER OF KAMPAR'S MESSAGE


TUAN NAZRUL FAZAMI BIN MOHAMAD
PEGAWAI DAERAH KAMPAR
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat datang ke Portal Rasmi Pejabat Daerah dan Tanah Kampar. Laman ini dilancarkan oleh Kerajaan Negeri Perak dan ia merupakan satu daya usaha ke arah merealisasikan matlamat kerajaan untuk mewujudkan Kerajaan Elektronik di semua Jabatan Kerajaan.

Pejabat Daerah dan Tanah Kampar merupakan sebuah jabatan kerajaan yang fungsi utamanya ialah berkaitan dengan pengurusan pentadbiran tanah. Perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan ialah berkaitan dengan Pembangunan dan Perundangan Tanah, Penguatkuasaan, Urusan Pendaftaran, Kawalselia Hakmilik Strata dan Pengeluaran Bil-Bil Cukai Tanah.  

 

Perkhidmatan di bawah aktiviti Pembangunan dan Perundangan Tanah termasuklah Permohonan-Permohonan Tukar Syarat Tanah, Pecah Sempadan / Bahagian Tanah, Pengambilan Balik Tanah, Pelupusan Tanah (Berimilik dan Lesen Pendudukan Sementara). Aktiviti Penguatkuasaan Tanah ialah tindakan kawalselia ke atas tanah-tanah yang tertakluk kepada beberapa Akta Pemeliharaan Tanah 1960, Warta Taliair, Enakmen Air dan lain-lain, manakala aktiviti pendaftaran termasuklah Pendaftaran Surat Hakmilik dan Pendaftaran Urusniaga (i.e Pindah Milik, Gadaian, Pajakan) dan pendaftaran bukan urusniaga (i.e Kaveat).

Pendaftaran Hakmilik Strata pula merupakan aktiviti yang semakin meningkat selaras dengan bertambah banyaknya pembangunan perumahan berbentuk pangsapuri. Selain itu satu unit yang dinamakan Unit Hakmilik masih lagi dikekalkan di mana unit ini bertanggungjawab untuk menukar saki baki suratcara lama kepada Suratan Hakmilik baru di bawah Kanun Tanah Negara.
 
Perkhidmatan-perkhidmatan ini disediakan dan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa adalah selaras dengan hasrat untuk terus menggerakkan pembangunan Hartanah Negeri Perak oleh sektor kerajaan dan swasta. Saya percaya urusan-urusan pentadbiran tanah yang licin dan cepat adalah merupakan pemangkin utama kepada pembangunan hartanah di negeri ini. Adalah menjadi harapan Pejabat Daerah dan Tanah Kampar dengan adanya laman web ini maka orang ramai dapat menggunakannya dengan sepenuhnya di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan permohonan tanah.

Akhirnya saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pegawai dan kakitangan jabatan yang menjalankan tugas dengan penuh komitmen dan tanggungjawab untuk mencapai matlamat jabatan.

Selamat melayari Portal PDT Kampar.
Sekian, terima kasih.
 


TUAN NAZRUL FAZAMI BIN MOHAMAD

PEGAWAI DAERAH
PEJABAT DAERAH DAN TANAH,
KAMPAR

 

splask about us content

floating menu kampar content v1 en

 

Footer en