Top Header Ipoh Content en

p

Tel: 05 527 5875 / 5811
Fax: 05 527 5706

e
HOME

KINTA, IPOH DISTRICT AND LAND OFFICE

Menu Ipoh Content en

Breadcrumb

SoalanLazimIpoh Content en

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

    

Sebarang Pertanyaan Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan atau aduan awam mengenai Pentadbiran Tanah mohon di ajukan melalui
Sistem Aduan Awam (e-Aduan) atau hubungi kami di talian 05 - 527 5875 / 5811

 

Sebarang maklumbalas atau komen yang berkaitan dengan ketidakfungsian PORTAL RASMI atau isi-isu lain
yang berkaitan dengan agensi mohon di ajukan di Maklumbalas/Komen atau emel kepada
pdtipoh[at]perak.gov.my

 

Pejabat Daerah Dan Tanah Kinta, Ipoh
Lorong Pasar, Gugusan Manjoi,
30020 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.
Telefon: 05-527 5875 / 5811
Fax: 05-527 5706

Jawapan: Tidak. Pemohon mestilah mendapatkan perlanjutan tempoh Perintah Pembangunan sebelum mengemukakan permohonan pembangunan tanah di Jabatan ini.

Jawapan: Boleh merayu melanjutkan tempoh bayaran dengan syarat hanya akan diberi pertimbangan jika permohonan di kemukakan sebelum tempoh tarikh Borang 5A luput. Permohonan dianggap terbatal jika 5A tidak dijelaskan dan rayuan tidak dikemukakan dalam tempoh tersebut. Jika masih berminat,pemohon perlu mengemukakan permohonan baru (Borang Jadual 1) untuk diberi pertimbangan semula.

Jawapan: Sebenarnya tiada istilah lanjut tempoh dalam undang-undang tanah .Proses yang ada hanya dengan membuat penyerahan balik dibawah Seksyen 197 Kanun Tanah Negara dan memohon untuk diberimilik semula di bawah Seksyen 42 (1) (a) KTN dimana tempoh pajakannya ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN).

Jawapan: Bagi tanah milik yang telah luput tempoh pajakan, permohonan baru ( menggunakan Borang Jadual 1) perlu dikemukakan ke Pejabat Tanah di daerah dimana tanah tersebut berada untuk diberi pertimbangan semula.

Jawapan: Sesiapa sahaja yang dinyatakan di bawah Seksyen 43 Kanun Tanah Negara(KTN) boleh memohon dan dipertimbangankan. Walaubagaimanapun, keutamaan akan diberi kepada waris-waris pemilik asal, jika ada permohonan.

Jawapan: Hakmilik strata ialah suatu hakmilik yang dikeluarkan untuk setiap petak di dalam bangunan yang berbilang tingkat dan juga hakmilik yang dikeluarkan kepada petak-petak tanah dalam skim komuniti berpagar.

Jawapan: Hakmilik strata diperlukan bagi menjamin kepentingan setiap pemilik petak dan memudahkan urusniaga terhadap petak berkenaan seperti pindahmilik, gadaian, cagaran, pembahagian pusaka dan sebagainya.

Jawapan: Pemilik tanah adalah orang yang bertanggungjawab untuk membuat permohonan untuk mendapatkan hakmilik strata.

Jawapan: Pemilik tanah diwajibkan membuat permohonan hakmilik strata dalam tempoh yang ditetapkan JIKA beliau telah menjual mana-mana petak dalam bangunan berbilang tingkat atau tanah. Tempoh yang dimaksudkan adalah: 6 bulan dari tarikh perjanjian jualbeli pertama atau 6 bulan dari tarikh Certificate of Completion and Compliande (CCC) dikeluarkan mengikut mana yang terkemudian.

Jawapan: Jika pemilik tanah gagal membuat permohonan untuk mendapatkan hakmilik strata adalah melakukan perlanggaran Seksyen 8 (7) Akta Hakmilik Strata 1985 dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM10,000.00 tetapi tidak lebih daripada RM100,000.00 dan didenda selanjutnya tidak kurang daripada RM100.00 tetapi tidak lebih daripada RM1,000.00 bagi setiap hari kesalahan itu terus berlaku.

Jawapan: Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar terus kepada Bahagian Hakmilik Strata, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak dengan disertakan bayaran dan dokumen-dokumen seperti disenarai semak.

Jawapan: Pesuruhjaya Bangunan (COB) adalah merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk mengawalselia pengurusan dan penyelenggaraan bangunan serta perjalanan Perbadanan Pengurusan sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) Akta 663.

Jawapan: Ruangan penyaksian tidak perlu dilengkapkan sekiranya terdapat cop mohor syarikat pada borang suratcara.

Jawapan: Penahanan pampasan sebanyak itu 25% akan dibuat sekiranya ada bantahan daripada pihak yang memohon pengambilan untuk projek tersebut. Contohnya bagi projek lebuhraya, kalau ada bantahan daripada LLM, pembayaran pampasan akan ditahan sebanyak 25% .

Jawapan: Pemilik Tanah Berdaftar boleh mendapatkan Bil Hasil Tanah di mana-mana Pejabat Daerah & Tanah Negeri Perak dengan mengemukakan maklumat seperti Nombor Hakmilik dan Nombor Lot.

Jawapan: Sebarang penukaran alamat hendaklah dibuat di atas geran sahaja. Pemilik tanah berdaftar hendaklah mengisi Borang 26A Perubahan Alamat dan menghubungi Bahagian Pendaftaran Hakmilik Pejabat Tanah & Galian atau Pejabat Daerah & Tanah dimana hartanah pemilik berada untuk urusan tersebut.

Jawapan: Menurut Seksyen 93, Kanun Tanah Negara 1965, pemilik tanah berdaftar adalah bertanggungjawab untuk menyelesaikan cukai tanah yang dimilikinya tanpa gagal.

Jawapan: Bil Hasil Tanah boleh dibayar di mana-mana kaunter Pejabat Daerah dan Tanah Negeri Perak, UTC Ipoh dan di semua Pejabat Pos seluruh Perak (tunai sahaja). Bil Hasil Tanah juga boleh dibayar secara perbankan internet melalui bank-bank terpilih (sila rujuk Bil untuk maklumat bank)

 

 

 

 

 

 

 

 

 splask faq content

splask faq content

Floating Menu Ipoh content v1 en

 

Footer en