Piagam
  • Mendaftar hakmilik baru sebanyak 200 pasang hakmilik sehari.
  • Memberi layanan yang mesra, segera dan berkualiti.
  • Melaksanakan / menguatkuasakan Undang-undang Tanah berdasarkan kepada peraturan tanah yang berkaitan.
  • Memberi perkhidmatan pendaftaran suratcara, urusniaga / bukan urusniaga dalam tempoh 4 hari dari tarikh diserahkan di kaunter dan tempoh 5 hari yang dihantar melalui pos.
  • Memproses permohonan tanah / pewartaan pengambilan tanah yang telah lengkap dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk pertimbangan dalam tempoh 4 bulan.
  • Memproses permohonan kebenaran memindah milik dan menggadai untuk pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 20 hari.
  • Memproses permohonan tukar syarat / pecah sempadan, memecah bahagian dan menyatukan tanah dalam tempoh 3 bulan.