Piagam Pelanggan : Bahagian Audit Pengurusan Tanah

 

BIL. JENIS PERKHIDMATAN JANGKA MASA
1. Menjalankan pengauditan secara profesional, sistematik dan memenuhi kehendak undang-undang yang ditetapkan.
1 - 2 hari
2. Mengemukakan pemerhatian / penemuan audit ke Pejabat Daerah dan Tanah serta memastikan jawapan maklum balas.
30 hari
3. Menjalankan auditan susulan serta pemantauan terhadap Pejabat Daerah dan Tanah ke atas tindakan yang diambil terhadap penemuan audit.
1 - 2 hari
4. Menyedia, menyemak dan mengedarkan Pekeliling, Surat Arahan Warta Kerajaan Negeri kepada Pentadbiran Tanah Perak mengikut keperluan.
Mengikut Keperluan
5. Menguruskan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Pentadbiran Tanah dalam menyelesaikan isu-isu berbangkit dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) berkaitan Pentadbiran Tanah Negeri Perak.
1 hari
6. Memantau dan menyediakan laporan Kajian Kepuasan Pelanggan bagi PTG dan PDT Perak ke Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian.
Setiap
6 bulan